آزانس دیجیتال مارکتینگ بانوی هدف

تضمین رشد فروش

دوره تخصصی سئو

دوره تخصصی سئو به مدت چهار ماه پنجشنبه و جمعه

به صورت آموزش حضوری همراه با کار عملی برگزار می گردد

ساعت 9 صبح تا 13 آموزش حضوری

14 تا 18 کار عملی

 

6,400,000 تومان تومان

چهار برابر یاد بگیرید اما نصف پرداخت کنید

سرفصل آموزشی

شما 16 جلسه 4 ساعته آموزش دارید و 16 جلسه 4 ساعته نیز کار عملی دارید

ساعت دوره 128 ساعت

به بالای صفحه بردن