طراحی استراتژی بازاریابی

5,000,000 تومان تومان

بازاربابی مؤثر با یک استراتژی بازاریابی آگاهانه شروع می شود. یک استراتژی بازاریابی خوب به شما کمک می کند تا اهداف بازاریابی واضح، واقعی و قابل اندازه گیری را برای کسب و کار خود تعریف کنید.

استراتژی بازاریابی شما بر نحوه اداره کسب و کار شما تأثیر می گذارد، بنابراین باید به امکانات تیم خود و توانمندی های آنان آگاهی کامل داشته باشید.  . ایجاد یک برنامه استراتژی حوب با مقدماتی همراه است:

1-کسب و کار شما و محصولات و خدمات آن را کاملا شرح دهید. در بسیاری از مواقع با کسب و کارهایی جلسه داریم که در مورد محصولات و خدمات خود داکیومنت کاملی ندارند.
2-موقعیت و نقش محصولات و خدمات شما را در بازار توضیح دهید.
3-در مورد پرسونای مشتری خود چه اطلاعاتی جمع آوری کردید.

4-تحلیل رقبای خود و قیمت گذاری ها و استراتژی های آن ارائه دهید.

یک استراتژی بازاریابی خوب تاکتیک های بازاریابی را که استفاده خواهید کرد، مشخص می کند.
به شما این امکان را می دهد که یک برنامه بازاریابی بسازید و اثربخشی آن را اندازه گیری کنید.
یک استراتژی بازاریابی جهت و اهداف کلی را برای بازاریابی شما تعیین می کند و بنابراین با یک برنامه بازاریابی که اقدامات خاصی را که برای اجرای استراتژی بازاریابی خود انجام خواهید داد، متفاوت است.


 

استراتژی بازاریابی شما می تواند برای چند سال آینده توسعه یابد، در حالی که برنامه بازاریابی شما معمولاً تاکتیک هایی را که باید در سال جاری به دست آورید، توصیف می کند.

استراتژی بازاریابی توسعه یافته شما به شما کمک می کند تا اهداف کسب و کار خود را تحقق ببخشید و بر اقدامات لازم برای دستیابی به مشتریان مناسب تمرکز کنید.

اهداف تجاری شما ممکن است شامل موارد زیر باشد:

افزایش آگاهی از محصولات و خدمات شما
فروش محصولات بیشتر از یک تامین کننده خاص
رسیدن به یک بخش مشتری جدید

رسیدن به سهم بازار خاص باشد.
یک معیار ساده برای هدف گذاری، روش SMART است:

خاص(Specific) – به وضوح آنچه را که می خواهید به دست آورید، بیان کنید.
قابل اندازه گیری(Measurable) – معیارهای ملموس را تنظیم کنید تا بتوانید نتایج خود را اندازه گیری کنید.
دست یافتنی (Achievable)– اهدافی را تعیین کنید که در حد ظرفیت و بودجه شما باشد.
مرتبط (Relevant)– اهدافی را تعیین کنید که به شما در بهبود جنبه های خاص کسب و کارتان کمک می کند.
محدود به زمان(Time-bound) – اهدافی را تعیین کنید که می توانید در مدت زمانی که به آنها نیاز دارید به آنها برسید.

به بالای صفحه بردن